Gebruiksvoorwaarden – Uitdeelpost apotheek Delfshaven locatie Lloydkwartier – Rotterdam

Uitdeelpost apotheek Delfshaven locatie Lloydkwartier

Westzeedijk 463 3024EK Rotterdam Tel:010-4767142

Gebruiksvoorwaarden

De website wordt u aangeboden door Uitdeelpost apotheek Delfshaven locatie Lloydkwartier. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van Uitdeelpost apotheek Delfshaven locatie Lloydkwartier via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1. Gebruik van de website

1.1
Als de website een extra beveiligde omgeving aanbiedt, moet u zich eerst registreren om alle functionaliteiten van de website te kunnen gebruiken. Nadat uw registratie is afgerond en uw account, indien nodig, door Uitdeelpost apotheek Delfshaven locatie Lloydkwartier is geaccordeerd, kunt u direct op uw account inloggen en de aangeboden diensten volledig gebruiken.
1.2
Als u een account heeft, dient u de toegang tot uw account door middel van de gebruikersnaam en het wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Uitdeelpost apotheek Delfshaven locatie Lloydkwartier mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Uitdeelpost apotheek Delfshaven locatie Lloydkwartier heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.3
Indien dat nodig is voor de door u gevraagde dienst kan Uitdeelpost apotheek Delfshaven locatie Lloydkwartier u verzoeken om extra identificerende informatie alvorens de gevraagde dienst wordt verleend.
1.4
Uitdeelpost apotheek Delfshaven locatie Lloydkwartier behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.
1.5
De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met Uitdeelpost apotheek Delfshaven locatie Lloydkwartier.
1.6
Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaring van Uitdeelpost apotheek Delfshaven locatie Lloydkwartier voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1
Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.
2.2
Indien Uitdeelpost apotheek Delfshaven locatie Lloydkwartier constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Uitdeelpost apotheek Delfshaven locatie Lloydkwartier zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Uitdeelpost apotheek Delfshaven locatie Lloydkwartier zonder waarschuwing ingrijpen.
2.3
Indien naar het oordeel van Uitdeelpost apotheek Delfshaven locatie Lloydkwartier hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Uitdeelpost apotheek Delfshaven locatie Lloydkwartier of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Uitdeelpost apotheek Delfshaven locatie Lloydkwartier gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.4
Uitdeelpost apotheek Delfshaven locatie Lloydkwartier is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Uitdeelpost apotheek Delfshaven locatie Lloydkwartier gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
2.5
Uitdeelpost apotheek Delfshaven locatie Lloydkwartier behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1
Uitdeelpost apotheek Delfshaven locatie Lloydkwartier onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Uitdeelpost apotheek Delfshaven locatie Lloydkwartier dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.
3.2
Uitdeelpost apotheek Delfshaven locatie Lloydkwartier mag van tijd tot tijd de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1
De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Uitdeelpost apotheek Delfshaven locatie Lloydkwartier of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Uitdeelpost apotheek Delfshaven locatie Lloydkwartier, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Artikel 5. Duur en opzegging

5.1
Zodra u een account aanmaakt gaat u een overeenkomst met Uitdeelpost apotheek Delfshaven locatie Lloydkwartier aan. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en geeft u het recht om de diensten op de website te gebruiken met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.
5.2
U kunt de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang opzeggen door dit per e-mail aan te geven aan Uitdeelpost apotheek Delfshaven locatie Lloydkwartier.
5.3
Uitdeelpost apotheek Delfshaven locatie Lloydkwartier is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van uw account. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 6. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

6.1
Uitdeelpost apotheek Delfshaven locatie Lloydkwartier mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
6.2
Uitdeelpost apotheek Delfshaven locatie Lloydkwartier zal de wijzigingen of aanvullingen van deze gebruiksvoorwaarden ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat u daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.
6.3
Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de website na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
7.2
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Uitdeelpost apotheek Delfshaven locatie Lloydkwartier gevestigd is.
7.3
Indien u een eConsult of herhaalrecept aanvraagt via Uitdeelpost apotheek Delfshaven locatie Lloydkwartier is daarop de Richtlijn online arts- patient contact 2007 van toepassing. U kunt deze richtlijn op aanvraag inzien, of downloaden via de website van KNMG.
7.4
ndien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
7.5
Uitdeelpost apotheek Delfshaven locatie Lloydkwartier is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
7.6
Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Uitdeelpost apotheek Delfshaven locatie Lloydkwartier schriftelijk zijn aanvaard.
7.7
Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de praktijk.